Beskedet: Omtag på allt – inklusive Ostlänken

Motion ang höghastighetsjärnväg

Beskedet: Omtag på allt – inklusive Ostlänken från corren 22-10-03

Beskedet från Helena Gellerman (L) en av dem som skrivit motionen om nej till höghastighetståg är tydligt. Alla planer, inklusive Ostlänken, stoppas och en ny kapacitetsutredning ska  titta på hur man sen ska gå vidare.

”Jag vill inte föregå den utredningen. Den ska titta på hur man löser det på bästa sätt. Det finns en kapacitetsbrist och den måste vi lösa och det är troligen med ny järnväg men sen hur det ska se ut måste utredningen få titta på”, säger Helena Gellerman.

Motionen som också är författad av Tomas Morell (SD), Maria Stockhaus (M) och Magnus Jacobsson (KD) är partiernas officiella hållning i frågan.

”Den är förankrad i respektive parti”, säger Helena Gellerman.

Det handlar om att få kontroll på kostnaderna, menar hon.

”Grejen är att vi vill se över hela projektet med höghastighetståg. Det finns ingen finansiering till hela projektet. Det behöver man ha över blockgränserna om man ska starta ett sånt här stort projekt. Nu har kostnadsutvecklingen varit dramatisk.”

Ostlänken har planerats och projekterats i över 20 år. Nu ska det utredas igen?

”Men kanske inte i skarpt läge förrän de sista åren. Vi vill prioritera arbetspendling och godstrafik. Den nära arbetspendlingen är det som ger jobb och tillväxt . Vi ska  inte fokusera på ändstationerna.”

”Utredningen får titta på den relativa restidsvinsten. När vi lägger så mycket pengar är det viktigt att vi underlättar för människor längs sträckorna att ta sig till jobbet.”

Det är väl det man hela tiden har hävdat att Ostlänken ska göra. Skapa större arbetsregioner och öka möjlighet till arbetspendling?

”Det är det man måste se över. Inte fokusera på  höghastighetståg utan på arbetspendling och godstrafik och vad innebär det för sträckan. Sen är det kapacitetsbrist på många av sträckorna och det måste vi rätta till”, säger Helena Gellerman.

Ska man tolka det som att ny järnväg för 220 kilometerståg är ok men inte 320 kilometer?

”Vi vill inte sätta en specifik kilometergräns. Det får utredningen titta på”.

”Det här ska ses som ett omtag och att vi får bort höghastighetsfokuset och  att vi tittar på vad det innebär för satsningarna”

Så när ni tar över blir det stopp för de järnvägsplaner som ligger, inklusive Ostlänken, en ny utredning ska titta över allt och sen får vi se vad som genomförs?

”Ja, så blir det och jag utgår från att den utredningen kommer igång fort och kan jobba på bra.”

I Norrköpings fall har det till exempel gjorts stora investeringar, fastigheter har inlösts och ett samfinansieringsavtal har tecknats med Trafikverket för bygge av en ny station. Ska sådana kommuner kompenseras på något sätt?

”Jag kan inte gå in på sådana detaljer. Det är en sak som kapacitetsutredningen får titta på så får man se. De får komma med förslag på hur man ska göra”, säger Helena Gellerman

Helena Gellerman (L), klimatpolitisk talesperson för Liberalerna och medförfattare till motionen om nej till höghastighetståg.

Helena Gellerman (L), klimatpolitisk talesperson för Liberalerna och medförfattare till motionen om nej till höghastighetståg.

22:17:42

Zenaida Hadzimahovic

Linköping: Niklas Borg (M) om Ostlänken

Niklas Borg (M), avgående kommunstyrelseordförande i Linköping gör samma tolkning av motionen som Sophia Jarl (M), tillträdande kommunstyrelseordförande i Norrköping:

”Jag har tagit del av motionen precis nu. Vad jag kan förstå så påverkar det inte Ostlänken, men jag söker partiledningen hos oss för att få det bekräftat. Jag ser att Sophia Jarl gör samma tolkning som jag”.

Niklas Borg (M)

Niklas Borg (M)

20:26:04

Mikael Pihlblad

”Kan förstå att man tänker på kostnaden”

Att den nya tilltänkta regeringen drar i handbromsen när det gäller kostnaderna är förståeligt, menar Sophia Jarl.

”Jag tycker inte det är konstigt att man tycker att det är förknippat för stora osäkerheter kring kostnader med tanke på den inflation och räntekostnader som är nu.  Det gäller samma sak för oss i kommunen. Jag kan förstå att en ny regering måste beakta allt sådant.”

Det är mycket av Norrköpings planering som står och faller med Ostlänken. Ny station och annat, hur ser du på det?

”Det blir bara spekulationer. Vi har inga andra besked i dag utan fortsätter som planerat under hösten och kommande år.”

Spelar 250 kilometer eller 320 kilometer någon roll?

”Utifrån ett Norrköpingsperspektiv har vi alltid tänkt 250 kilometer.”

Mycket av Norrköpings framtida planering är beroende av att Ostlänken blir verklighet. Bland annat en ny Centralstation.

Mycket av Norrköpings framtida planering är beroende av att Ostlänken blir verklighet. Bland annat en ny Centralstation.

20:06:00

Mikael Pihlblad

”Handlar om arbetspendling”

Sophia Jarl (M) menar att det nej till höghastighetståg som de fyra representanterna från M, KD, L och SD lämnat in är ett nej till hastigheten 320 kilometer i timmen.

”Det handlar om vilken typ av tåg det ska byggas järnväg till. Det de säger i dag är att inte satsa på de 70 kilometer extra från 250 till 320 kilometer i timmen.”

Så du känner dig trygg i att Ostlänken fortsätter som planerat?

”Ostlänken handlar väldigt mycket om arbetspendling och det har hela tiden varit syftet med Ostlänken och de fyra delsträckor som är planerade. Arbetspendling är något man vill prioritera från den nya regeringen och ja , jag känner mig trygg. I dagsläget har vi inga andra besked och jag tänker inte spekulera i om det här skulle vara negativt. Tvärtom, har vi inga andra besked är det som är sagt det som gäller.”

”Eftersom det är arbetspendling som man uttrycker är prio 1  så ser jag inte hur Ostlänken inte skulle vara en del av den fortsatta projekteringen”, säger Sophia Jarl.

Tänkt tunnelpåslag för Ostlänken i Kolmårdsbranten

Tänkt tunnelpåslag för Ostlänken i Kolmårdsbranten

19:50:33

Mikael Pihlblad

Sophia Jarl (M): ”Har haft kontakt med partiet”

Sophia Jarl (M), tillträdande kommunstyrelseordförande i Norrköping, tror inte att partiernas nej till höghastighetståg påverkar planeringen av Ostlänken.

”Man kan läsa motionen på olika sätt. Vi har inte fått några nya besked till Norrköping idag om att Ostlänken inte ska realiseras. Vi tolkar det som att man går vidare med 250 kilometer i timmen-tågen men inte 320 kilometerstågen. Vi har inga besked om att det skulle vara någon förändring i planeringen för Ostlänken eller de andra delsträckorna som varit uppe”, säger Sophia Jarl.
Har du haft kontakt med partiet nu?

”Lite kort kontakt under kvällen har jag haft och det beskedet jag får är precis det jag säger. Det finns ingenting i dagsläget om några detaljändringar kring Ostlänken. Det som är sagt tidigare är det som fortfarande gäller.”

19:38:08

Malin Ahnoff

Motionen som lämnades in till trafikutskottet under måndagen är en följdmotion till skrivelsen ”Nationell planering för transportinfrastrukturen 2022–2033”, en skrivelse som den S-ledda regeringen lämnade in i somras. 

Den nya motionen är undertecknad av Thomas Morell (SD), Maria Stockhaus (M), Magnus Jacobsson (KD) samt Helena Gellerman (L). 

19:34:32

Malin Ahnoff

”Riskerar att tränga undan andra nödvändiga investeringar”

Partiernas representanter menar i motionen att behoven av infrastruktursatsningar är stora i Sverige och att en satsning på höghastighetsjärnväg ”riskerar att tränga undan andra nödvändiga investeringar.”

19:32:35

Malin Ahnoff

Kritiska mot regeringens beslut

”Regeringen har dock valt att bortse från faktiska kostnader och kritik från forskare, Trafikverket och RRV. Regeringen har fortsatt att driva på den största enskilda infrastruktursatsningen på många decennier fullt medveten om att projektet är underfinansierat och att kostnader för bärande delar inte finns med i beräkningen”, skriver M, KD, SD och L i motionen. 

Nej till höghastighetsjärnväg?

Nej till höghastighetsjärnväg – besked från M, KD, L och SD

Publicerat 22-10-03 kl 17.50

  • Den regering som Moderatledaren Ulf Kristersson vill bilda kommer inte att bygga höghastighetsjärnväg.
  • Den slutsatsen kan dras av en gemensam motion som partierna på högersidan har lämnat in i riksdagen i dag.
  • I en gemensam följdmotion – som företrädare för partierna i dag har lämnat in till riksdagens trafikutskott, vid sidan av förhandlingarna – säger man nej till att bygga höghastighetsjärnväg.

Lova Olsson
lova.olsson@sverigesradio.se

https://sverigesradio.se/artikel/nej-till-hoghastighetsjarnvag-besked-fran-m-kd-l-och-sd

Ostlänken Mars 2022

Vad händer nu?

Den 3-27 februari 2022 bjöd Trafikverket in till samråd om delsträckan genom Linköpings tätort. Trafikverket utreder sju möjliga korridorer för Ostlänkens dragning genom Linköping.

Nu sammanställs alla inkomna synpunkter från samrådet. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete. Synpunkterna bemöts och sammanställs i en samrådsredogörelse som publiceras här på webbplatsen i början på april. I slutet på april planerar Trafikverket att ta ställning till inom vilken korridor vi ska bygga den nya stambanan. 

När Trafikverket tagit ställning till var Ostlänken ska byggas genom Linköping kan vi ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I denna process bjuder vi in till fler samråd innan vi ställer ut planen för granskning.

Trafikverket utreder sju möjliga korridorer genom Linköping. Du kan läsa mer om varje korridor i samrådshandlingen eller i den interaktiva kartan (OBS! Fungerar ej i webbläsaren Internet Explorer)

  • Externt
  • Steninge
  • Stångebro
  • Tunnel Norra
  • Norr om Malmslätt
  • Söder om Malmslätt
  • Tunnel Södra

Nedan ser du en kartillustration som visar de sju korridorerna.

Ostlänken genom Linköping!

När och Hur kan DU påverka järnvägsdragningen genom Linköping?

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=10d8c14f04e74fce891662193e7170afUnder den fortsatta planläggningen av delsträckan Linköping kommer samrådstillfällen anordnas och de som berörs av projektet kommer att bjudas in i god tid. Vid samrådstillfällena finns det möjlighet att träffa kunniga inom projektet för att få ta del av information och lämna eventuella synpunkter.
Synpunkter tas även emot löpande.

Har du synpunkter om projektet är du välkommen att skicka dem till trafikverket, ju tidigare trafikverket får in dina synpunkter, desto större möjlighet har de att ta hänsyn till dem innan formella beslut tas.
Du kan alltid skicka synpunkter till ostlanken@trafikverket.se , ange diarienummer TRV2014/72087.

Vill du veta mer?
Denna planläggningsbeskrivning kommer att uppdateras löpande under projektet. Hör gärna av dig till trafikverket om du har frågor! Mer information om projektet hittar du på trafikverkets hemsida https://www.trafikverket.se/ostlanken

Linköping ska få ett nytt koloniområde

LINKÖPING 2021-05-25

Kolonilotter och odling verkar ligga fullmäktiges ledamöter varmt om hjärtat. Sällan har enigheteten varit så stor som när Miljöpartiets motion om att skapa ett nytt koloniområde i Linköping bifölls.

Tomas Bystedt (L) kände sig manad att bekänna färg och beskrev sig själv som en grön liberal med egen kolonilott, vilket i sin tur fick Anna Steiner Ekström (M) att utropa sig till grön moderat.

Upphovet till entusiasmen var en motion från Miljöpartiet från september förra året där Rebecka Hovenberg, Gunnar Gustafsson och Petter Mattsson yrkade på att kommunen skulle hitta ett nytt område för Tomtebodakolonisterna som sagts upp av kommunen.

Nu är förvisso den frågan löst för fem år framåt, men flera av ledamöterna påpekade att intresset för kolonilotter är mycket stort. Objekten är få och de riskerar därför att bli för dyra.

– Eftersom det är så stor efterfrågan på kolonilotter är det här beslutet extra roligt, sa Rebecka Hovenberg (MP).

Hon luftade ändå en viss oro för att beslutet om att ta tillbaka uppsägningen av Tomteboda möjligen kunde innebära att intresset för att hitta en ersättningsplats minskar.

Beskedet från Muharrem Demirok (C), var snarare det motsatta.

– Nu finns gott om tid att hitta ett nytt område för Tomteboda. Samtidigt är det viktigt att fortsätta att jobba med fler platser för odlingsmöjligheter. Det finns redan utpekade områden. Men också i befintliga koloniområden kan det rymmas fler kolonister, sa han.

Och tillade:

– Utrymmet och möjligheten att utveckla koloniverksamhet i Linköping är kanske inte oändlig, men väldigt stor.

Annika Ekstedt

Annika.Ekstedt@ostmedia.se

Glädjebeskedet för koloniföreningen – kommunen backar

Kommunen tar tillbaka uppsägningen av Tomteboda koloniförening. Det innebär att kolonisterna får vara kvar i minst fem år till.

LINKÖPING 24 MAJ 2021 13:13

För ett år sedan vräktes koloniföreningen och fick bara ett halvår på sig att lämna området strax utanför Tannefors. Motivet var att marken behövs för den planerade Ostlänken, om den får den dragning som kommunen förordar.

Koloniföreningen accepterade inte uppsägningen och tog strid.  Arrendenämnden gick på föreningens sida och slog fast att uppsägningen var ogiltig, men då svarade kommunen med en ny uppsägning. Nu dras den tillbaka.

Det är jätteskönt. Nu kan vi fortsätta vår verksamhet och kommunen kan i lugn och ro leta efter ett ersättningsområde till oss, säger föreningens ordförande Noureddine Moussaoui.

Tomteboda koloniförening ligger intill järnvägen, strax nordost om Tannefors.

Foto: Victor Bomgren

Privatpersoner och politiker från flera läger har tagit föreningens parti under året som gått.

– Vi har fått ett fantastiskt stöd från Linköpingsborna. Annars hade det här nog inte gått, säger Noureddine.

Kommunalrådet Muharrem Demirok (C) förklarar kommunens ändrade inställning så här:

– Trafikverket har ju meddelat att Ostlänken är försenad, det blir ingen byggstart de närmaste fem åren. Därför behövs inte den här marken nu.

När föreningen sades upp i juni i fjol erbjöds ingen ersättningsmark, trots att föreningen ansåg sig ha fått löften om det. Men nu är tanken att kommunen ska ta fram ett område som föreningen kan flytta till.

– Det finns många lärdomar för oss att dra ur det här. Det är oerhört beklagligt att koloniföreningen kom i kläm på det här sättet. Nu har vi gott om tid att hitta en bra lösning tillsammans, säger Demirok.

Sectrachefen är kritisk mot Ostlänken

Corren 24/4

Sectrachefen kritisk mot Ostlänken

Sectras koncernchef Torbjörn Kronander tror på ett betydligt mindre affärsresande i framtiden och är därför kritisk till den planerade satsningen på höghastighetståg.

– Vi kommer nog resa betydligt mindre efter pandemin. Höghastighetstågen gick inte runt tidigare heller och nu kommer de definitivt inte att löna sig, säger Kronander.

Sectra, som jobbar med medicinteknik och cybersäkerhet, har haft en stark vecka med offentliggörande av tre större affärer. Förra veckan berättade företaget om avtalen med University of California Health och Region Kronoberg och på måndagen kom nyheten om ett avtal med Australiens största hudcancercentrum, Southern Sun Pathology.

Kronander menar att Sectra sett både plus och minus under det gångna pandemiåret.

– Minus är att en del har blivit fördröjt, framför allt inom de mindre affärsområdena. Området elektiv kirurgi, icke akut kirurgi, har exempelvis varit delvis nedstängt, man har skjutit upp höftoperationer och liknande. Då behöver sjukhusen heller inte vår planering och mjukvara för det.

– Inom cybersäkerheten har det varit positivt för oss att många fler jobbar hemma under pandemin. Då har behovet av säkra mobila arbetsplatser ökat, vilket är vårt specialområde. Det kan handla om en patolog som vill sitta hemma och titta på bilder, i stället för på sjukhuset.

Ser ni några tecken på lättnader?

– Nej, inte än. Sjukvården är fortfarande våldsamt belastad. Möjligtvis lättar det lite i USA just nu, men där finns då ett berg av inställda operationer med mera att ta tag i för att komma ifatt.

Jag har förstått att vaccinationsprogrammet går bra i USA?

– Ja, de är väldigt snabba, betydligt bättre än EU. England är ju också bättre. 30–50 procent av våra medarbetare i USA och England är redan vaccinerade.

Ni har ju historiskt sett haft mycket resande i ert företag, tror du digitala möten är här för att stanna nu?

– O ja. Vi har haft digitala möten länge men vi kör det mycket mer nu. Det är mer accepterat nu i kundmiljöerna.

Torbjörn Kronander har länge varit kritisk till den planerade satsningen på höghastighetståg och pandemin har gjort honom än mer övertygad.

– Vi kommer nog inte resa så mycket som vi gjorde tidigare. Höghastighetstågen gick inte runt tidigare heller och nu tror jag att de kommer att vara ännu svårare att motivera ekonomiskt. Pandemins effekter är ytterligare en anledning att tänka igenom den satsningen noga innan vi investerar 300–400 miljarder på det, särskilt med de kostnadsökningar som offentliga projekt brukar dras med. Man kommer inte åka till Stockholm lika mycket framöver, man kopplar upp sig i stället och sparar fyra–fem timmars restid.

Du låter som en tydlig motståndare till Ostlänken?

– Kanske ännu mer till hela höghastighetsbanan, men jag tror man ska vara försiktig även med Ostlänken. Framför allt nu, efter det här, för det här kommer ändra på väldigt många beteendemönster. Innan man tar beslut om alltför stora kostnader bör man analysera vad som händer med resandet nu.

Du har ju länge varit en stark förespråkare av den lokala flygplatsen här i Linköping, vad tänker du om framtiden för den?

– Den tror och hoppas jag kommer finnas kvar. Vi kan inte ersätta alla möten och resor med digitala möten. Det är inte samma sak att lära känna någon i digitalt möte, så jag tror att de första mötena kommer fortsätta vara viktiga. Och då tror jag flyget kommer fortsätta vara viktigt. Vi har en fantastisk flygplats med en duktig chef här i Linköping, det bör vi vara rädda om. Men uppföljningsmötena, som står för många av resorna, kommer att kunna göras digitalt så resandet kommer att gå ner även internationellt.

Hur har ni hanterat pandemin internt på Sectra?

– Vi har inte stängt kontoret, det har varit frivilligt för de flesta i personalen att komma dit. En del vill vara där och vi är ju ansvariga för personalens psykiska välbefinnande, utöver det fysiska, vilket är lätt att glömma när man stänger ner allting och tvingar folk att sitta hemma.

Ni har drygt 800 anställda, hur har ni drabbats av smittan?

– Vi har haft 40–50 sjuka, men bara en som vi vet blivit smittad på jobbet. Resten har smittats hemma. Ingen har varit inlagd på sjukhus. Så för vår del har det varit som en normal influensa.

Vad tycker du om Sveriges coronastrategi?

– Den är bra. När jag jämför med andra länder så har Sverige skött det här bra. Att inte stänga dagis och skolor var helt rätt. Man kunde låtit bli att stänga gymnasieskolorna också. Det kändes som plakatpolitik, att politikerna fick lite panik.

– Det är lätt att skälla på Tegnell & co men de har ju inte heller vetat exakt hur den här pandemin skulle utvecklas. Jag har respekt för att det inte alltid blivit perfekt men att man gjort sitt bästa. Jag talar med andra länder dagligdags och den totala nedstängningen som många gjort är inte bra. Sverige har klarat sig väldigt bra jämfört med många andra länder.

Du nämnde ett ökat intresse för er produkt för krypterad kommunikation, gäller det även från mindre företag?

– Nej, våra kunder är nationer, myndigheter, polis och militär. För mindre företag så finns det enklare lösningar. Det spelar oftast ingen roll för mindre företag om amerikanska NSA kan avlyssna det de gör. Problemet är mer myndigheter, som förut jobbat i ett låst internt nät och nu vill kunna jobba hemifrån via internet.

Du har tidigare talat om spridningen av så kallade ransomware-attacker, där kriminella hackar olika it-system och kräver lösensumma. Ökar det fortfarande?

– Ja, det verkar ha blivit ännu värre. Och ser vi på attackerna mot oss själva, som vi valt att inte kommentera, så är det en väldigt stor aktivitet av försök hela tiden. Men medvetenheten bland företag har blivit bättre så det är lite svårare att ta sig in i systemen numera.

Utifrån sett ser man ju ofta olika digitala tjänster plötsligt ligga nere, så känslan är ju att det är ett stort problem för dagens samhälle.

– Ja, vi har ju skapat ett oerhört känsligt samhälle. Farligt känsligt. Vi har ju till exempel nästan inga kontanter kvar. Vad händer om någon slår ut Bank-id ett par veckor i Sverige? Eller via en cyberattack slår ut elförsörjningen en kall vintermånad? Västvärlden har infört många nya tjänster i samhället, bara för att det är billigt och enkelt, utan att tänka efter hur känsligt resultatet blir. Man borde titta på hur samhället idag är byggt och agera för att göra det något mindre känsligt. Det förekommer såklart sådant arbete, men jag tycker att det görs för lite.

Sectra omsatte 1,661 miljarder kronor det senaste räkenskapsåret 2019/2020.

Christer Kustvik

Christer.Kustvik@ostmedia.se

Sectra AB

● Sectra grundades 1978 i Linköping. Företaget har drygt 800 anställda och utvecklar medicinsk teknik, främst inom medicinsk bildhantering, och cybersäkerhet och avlyssningssäker kommunikation. Sectra har huvudkontor i Linköping och lokalkontor i Örebro och Stockholm. Bolaget har dotterbolag i USA, Kanada, Nederländerna, Frankrike, Tyskland, Spanien, Portugal, Danmark, Finland, Storbritannien, Australien och Nya Zeeland. 2019/2020 omsatte Sectra 1,661 miljarder kronor med resultatet 295 miljoner.

Borg (M): Resandet minskar – men Ostlänken behövs

LINKÖPING

Vi kommer att resa mindre efter pandemin än före – men Ostlänken behövs ändå. Det anser Niklas Borg (M), kommunalråd i Linköping.

Torbjörn Kronander, koncernchef på Linköpingsföretaget Sectra, är i en intervju kritisk till den planerade satsningen på nya järnvägar för höghastighetståg. Han menar att företagsresandet kommer att gå ner rejält, nu när många vant sig vid digitala möten.

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, håller delvis med.

– Världen kommer inte att se likadan ut efter pandemin. Jag håller med Torbjörn om att vårt resande kommer att påverkas. En hel del möten kommer att fortsätta vara digitala. Om jag bara ser till mig själv så lade jag förut nästan en hel dag för ett 45-minutersmöte i Stockholm. Att kunna ha ett sådant möte digitalt är förstås värdefullt.

Men Niklas Borg drar inte samma slutsats som Torbjörn Kronander, åtminstone inte när det gäller Ostlänken.

– Jag tror absolut att Ostlänken är en bra satsning även framåt. Det gäller bara att se till att den blir tillräckligt attraktiv med centrala stationslägen och en restid från Linköping till Stockholm på en timme eller något längre. Vi blir fler och fler Linköpingsbor, östgötar och svenskar och vi söker mer och mer hållbara transporter, säger Niklas Borg.

Vill du även att det byggs nya stambanor till Göteborg och Malmö?

– Jag har fullt fokus på Ostlänken. Det är det överlägset viktigaste för Linköpings utveckling. Bättre kommunikationsmöjligheter söder- och västerut är inte oviktigt, men i det korta- och medellånga perspektivet är det inte alls lika avgörande för oss som Ostlänken och kommunikationerna mot Stockholm.

Torbjörn Kronander föreslår att man ska analysera ändrade resmönster innan man fattar beslut om järnvägsbyggen. Vad säger du om det?

– Att bygga Ostlänken enligt plan är en lång process. Om man är tveksam till nyttan med att bygga hela höghastighetsnätet så kommer de analyserna att hinna göras medan Ostlänken byggs, säger Niklas Borg.

För flygets del tror Niklas Borg att ändrade resmönster kommer att få större effekter.

– Förutsättningarna för att ha så många regionala flygplatser som vi har i Sverige i dag kommer att vara väldigt dåliga. Där handlar det både om att ha ett geografiskt läge som fungerar men också om att ha både flyglinjer och en verksamhet som är så attraktiv som möjligt. Jag tror att vår flygplats har väldigt goda förutsättningar att stå stark även efter pandemin.

Åke Alvin

Corren

Ministerns besked: ”Ostlänken ska byggas”

Ministerns besked: "Ostlänken ska byggas"

Höghastighetsjärnvägarna ska byggas – inklusive Ostlänken. Det beskedet från regeringen glädjer kommunalrådet Niklas Borg (M) i Linköping. ”Men än kan vi inte andas ut”, säger han.

Linköping 16 april 2021 12:52

Regeringen lade på fredagen fram sin infrastrukturproposition. En sådan presenteras vart femte år och utgör en ekonomisk ram för de kommande tolv åren. Det rör sig om allt från flyg och sjöfart till vägar och järnvägar.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund presenterade propositionen vid en digital presskonferens.

– Vi gör den största satsningen någonsin, en ökning från 622,5 miljarder till 799 miljarder. Det gör det möjligt att underhålla den infrastruktur vi har, men också att göra nyinvesteringar, sade Per Bolund.

De riktigt stora investeringarna rör järnvägsnätet.

– Vi ska bygga de nya höghastighetsjärnvägarna mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Men vi ska också bygga färdigt Norrbotniabanan, sade Bolund.

”De här satsningarna är nödvändiga för att behålla Sveriges konkurrenskraft”, säger Tomas Eneroth (S)

I de nya stambanorna ingår Ostlänken mellan Järna och Linköping, via Nyköping och Norrköping. Frågan är om propositionen innebär att Trafikverket nu kan gå vidare och planera Ostlänken enligt det ursprungliga förslaget – det vill säga med centralt placerade stationer i Linköping och Norrköping. Vi ställer frågan till Tomas Eneroth:

– Ostlänken ska byggas i dialog mellan Trafikverket och kommunerna. Men med den ekonomiska ram vi nu ger finns förutsättningarna för det. Och med all respekt, vi kan inte ha stambanor där tågen inte stannar någonstans. Det ger ingen regional utveckling. Och man måste kunna hoppa på tågen inne i staden, säger Tomas Eneroth.

Trafikverket lade nyligen fram besparingsförslag som gick ut på att ha färre stationer och att placera de kvarvarande utanför städerna. Eneroth vill hitta andra sätt att få ner kostnaderna.

– Jag är smålänning. Vi kan inte acceptera de kostnadsökningar som skett, både vad gäller underhåll och nybyggnation. Vi kommer att sätta hård press på entreprenörerna, säger Eneroth.

”Ett välkommet besked. Men det ska igenom riksdagen också”, påpekar Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping.

Niklas Borg (M), kommunstyrelsens ordförande i Linköping, välkomnar regeringens uttalanden om Ostlänken.

– Äntligen, det är mycket glädjande besked. Men det är ändå lite för tidigt att andas ut.

Det Niklas Borg syftar på är att propositionen måste gå igenom riksdagen också. Preliminärt blir det omröstning 21 juni. S och MP har C och L med sig, men det räcker inte för majoritet.

– Jag har svårt att se att mitt eget parti kommer att svälja hela propositionen. Man har sagt att man är för Ostlänken men emot de andra stambanorna. KD och SD är också emot, så det ser ut att hänga på att regeringen får med sig Vänsterpartiet.

”Det här är ett led i att göra Sverige fossilfritt”, säger Per Bolund (MP).

Om regeringsförslaget går igenom riksdagen finns det ytterligare ett nålsöga att passera. Infrastrukturpropositionen sätter bara de ekonomiska ramarna. Vilka enskilda projekt som i praktiken ska förverkligas avgörs inte förrän i den så kallade nationella planen, som ska fastställas under nästa år.

Bolund och Eneroth verkar dock säkra på sin sak.

– Höghastighetsjärnvägarna ska byggas. Att kapaciteten i järnvägsnätet byggs ut är en förutsättning för att nå målet att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdssamhälle. Att kunna lägga över mer gods från väg till järnväg är avgörande. Dessutom visar den fantastiska ökningen av tågresandet att svenska folket har gjort sitt val – man vill resa hållbart, säger Per Bolund.  

Investeringarna i järnvägar ökar, jämfört med den förra nationella planen, med 103,5 miljarder kronor till 437 miljarder. 165 miljarder går till underhåll, en ökning med 40.

Ostlänken

Ostlänken planeras som en 16 mil lång dubbelspårig järnväg Järna–Linköping. Nya stationer är planerade i Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping och Linköping.

Ostlänken ska byggas för persontåg i hastigheter upp till 250 kilometer i timmen och bli en del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö via Jönköping.

Ostlänken ska, förutom kortare restider, frigöra kapacitet på befintliga järnvägar. Därmed öppnas möjligheten för en ökning av regional- och godstågstrafik på dem.

Åke Alvin