Så vill Trafikverket spara på Ostlänken – färre spår

Trafikverket föreslår att det byggs en ny järnvägsstatiojn i Steninge, men den får färre spår än vad som tidigare utlovats.

Trafikverket föreslår att det byggs en ny järnvägsstatiojn i Steninge, men den får färre spår än vad som tidigare utlovats.

Foto: Victor Bomgren

Trafikverket föreslår i en ny rapport en rad åtgärder som ska göra det billigare att bygga Ostlänken. Bland annat föreslås att arbetet med järnvägsplanen mellan Linköping och Sjögestad avbryts och att stationen i Steninge får färre spår.

Linköping 26 juni 2023 10:49

I december förra året beslutade regeringen att avbryta planeringen av nya stambanor. Beskedet var dock att Ostlänken skulle byggas som planerat. Samtidigt fick Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder som minskar kostnaden för att anlägga den nya järnvägen mellan Linköping och Järna. 

Trafikverket föreslår att arbetet med järnvägsplanen mellan Linköping och Sjögestad ska avbrytas. Den aktuella sträckan skulle ha kostat cirka 2,5 miljarder kronor att anlägga. 

Samtidigt föreslår Trafikverket att det planerade stationsläget för den nya järnvägsstationen behålls. Det innebär alltså att en ny station kommer att byggas i Steninge – men då med en så kallad integrerad stationslösning och inte en separerad station. Den lösning som föreslås innebär färre spår än en separerad station.   

– Det tidigare systemet var helt separerat och hade mycket höga krav på punktlighet. Vi ville ha ett system som bara kunde ha de snabba tågen och separera dem från övrig trafik. Nu har vi fått ett uppdrag från regeringen som innebär att banorna ska vara mer regionalt anpassade, säger Ann Sofie Atterbrand, verksamhetsstyrningschef med ansvar för nya stambanor på Trafikverket. 

I det tidigare förslaget fanns åtta järnvägsspår genom Linköping. Det nya förslaget innebär att det blir sex banor. 

– Det gör det lite tightare för resenärerna i positiv mening. Stationsområdet blir lite mindre så det blir lättare att ta sig mellan spåren. Vi ser fortfarande att vi kommer att snabba tåg på Ostlänken, men det möjliggör att till exempel snabba regionaltåg också kan nyttja banorna. Det påverkar kapaciteten väldigt mycket, säger Atterbrand. 

Trafikverket skriver: ”Med mer integrerade stationslösningar i Norrköping och Linköping blir det möjligt för andra tågupplägg att nyttja den nya banan. Det innebär exempelvis att det blir möjligt för regionaltåg från Katrineholm att växla spår i Norrköping och komma snabbare till Linköping. Godstrafiken kommer även fortsättningsvis att nyttja befintliga stambanor.” En integrerad station i Steninge förväntas spara mellan 1 och 2 miljarder kronor. 

– Tidigare hade vi högre punktlighetskrav för Ostlänken än vad vi hade för andra delar av systemet. 95 procent är fortfarande en hög tillgänglighet. Vi anser att det blir en lika bra lösning, säger Attebrand. 

Att behålla den befintliga järnvägsstationen i Linköping anses visserligen spara upp till 4,5 miljarder kronor. Men en sådan lösning anser inte Trafikverket vara realistisk. Anledningen är att en sådan lösning helt saknar acceptans av kommunen. Att behålla stationen skulle kräva ”stora omtag process- och tidsmässigt”. Dessutom skulle trafikstörningarna bli stora under byggtiden. 

Linköpings kommun har i kontakter med Trafikverket framhållit att det är viktigt för staden att hela järnvägsanläggningen färdigställs i en sammanhållen tidsperiod – detta för att ”möjliggöra stadsutveckling och inte minst stadsläkning efter att järnvägen färdigställts”. 

Trafikverket vill nu inleda en dialog med Linköpings kommun om hur det i framtiden ska vara möjligt att anlägga fler spår västerut från Linköping – utan att det begränsar stadsutvecklingen. Utformningen av den nya stationen, anslutande spårlinjer och sidosystem samt den lämpligaste anslutningspunkten mot Södra stambanan ska utredas. 

Trafikverket bedömer att Ostlänken – med de föreslagna kostnadsbesparande förslagen – totalt kommer att kosta 91,4 miljarder kronor att bygga – vilket är ungefär samma prislapp som tidigare. 

”Trafikverket har bedrivit, och kommer fortsätta att bedriva, ett aktivt arbete med att identifiera kostnadsreducerande åtgärder. Dessa tillsammans med uppdaterade kostnadssäkringar och justering av bland annat Linköpings station i form av färre spår, har inneburit minskade kostnader”, skriver myndigheten. 

En ny värdering av omvärldsfaktorer, som marknadsläget och en fördjupad kunskap om de geotekniska förutsättningarna för tunneln ut ur Norrköping, har samtidigt inneburit ökade kostnader.

Trafikverkets föreslagna åtgärder för att minska kostnaderna kommer att leda till att hela projektet försenas med mellan ett och två år. ”Ett fördjupat arbete kring hur detta påverkar det totala genomförandet, och hur trafikstarten påverkas, kommer att göras under hösten 2023”, skriver Trafikverket. 

Ostlänken

Ostlänken är en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. 25 procent av Ostlänken byggs på bro eller i tunnel.

Restiden mellan Linköping och Stockholm beräknas bli drygt en halvtimme kortare än med dagens tåg. Samtidigt frigörs plats på den gamla stambanan för bland annat godståg.

Beräknad kostnad: 91,4 miljarder kronor.

Trafikverket har utrett åtgärder för att sänka kostnaden.

Så jobbar vi med nyheter

 Fredrik Quist Corren.se