Trafikverkets utredningsläge

På länken Här visas korridorerna för de tre olika principer gällande placeringen av stationen:
– Korridorer med markförlagd station i centralt läge
– Korridor med markförlagd station i externt läge
– Korridor med station under jord.

Korridorerna redovisar ett område där flera alternativa lösningar kan förläggas, det vill säga att stationen kan ligga på olika platser, på olika höjd och spåren kan ta sig till och från stationen på olika sätt.
Detta studeras vidare och beskrivs närmare i senare skede. Då undersöks även anslutningsmöjligheterna för Stångsådalsbanan till stationen samt hur man i ett senare skede kan bygga vidare på den nya stambanan söderut mot Tranås/ Jönköping.

Korridorerna benämns enligt nedan.  

Korridoralternativ med markförlagd station i centralt läge

– Stångebro  

– Steninge söder om Tallboda  

– Steninge via E4

………………………………………………………………………………………………………..

Korridoralternativ med markförlagd station i externt läge

Öst

– Extern Ö vid E4 

– Extern Ö vid Roxen  

Väst

– Externt V E4

– Externt V Malmslätt

………………………………………………………………………………………………………

Korridoralternativ med station under jord

– Tunnel Stångebro N

– Tunnel Stångebro S

Korridor Stångebro

Det här är en av de tre korridorerna som går i ett centralt läge med en markförlagd station.

Korridoren ansluter i öster till Ostlänkens delsträcka Bäckeby-Tallboda norr om Linköpings flygplats. Den fortsätter in i staden nära den befintliga stambanan som kan behöva byggas om på kortare sträckor för att samlokaliseras med den nya banan.

I denna korridor finns det möjlighet att placera stationen i området kring Stångebro. Den svarta cirkeln i kartan visar en ungefärlig placering av stationen. 

Genom staden går Ostlänken parallellt med Södra stambanan för att sedan koppla ihop banorna i trakerna väster om Bergsvägen. Vid detta område krävs att en bro över stambanan byggs för ett av spåren på Ostlänken för att på så sätt koppla ihop de två banorna.

Korridorerna Steninge söder om Tallboda & Steninge via E4

Med en stationsplacering vid Steninge finns två alternativa korridorer: Steninge söder om Tallboda och Steninge via E4. Inom dessa två korridorer placeras en markförlagd station i ett område mellan Stångån och Bergsvägen där det finns befintlig järnväg. Det som skiljer korridorerna är hur järnvägen kan ta sig in till Linköping.

Genom staden går Ostlänken parallellt med Södra stambanan för att sedan koppla ihop banorna i trakerna väster om Bergsvägen. Vid detta område krävs att en bro byggs över stambanan för ett av spåren på Ostlänken för att på så sätt koppla ihop de två banorna.

I kartan markeras ett område längs med befintlig stambana, väster om Stångån där det finns flera möjliga stationsplaceringar.

Korridor Steninge söder om Tallboda

Denna korridor avviker från Ostlänkens delsträcka Bäckeby-Tallboda öster om Tallboda eller nordost om Linköpings flygplats och fortsätter sedan in mot stationsläget. Södra stambanan behöver byggas om för att få banorna samlokaliserade.

Korridoren innebär en markförlagd station i centralt läge, beskrivet ovan.

Korridor Steninge via E4

Denna korridor går via E4:an norr om Tallboda, efter att ha avvikit från Ostlänkens delsträcka Bäckeby-Tallboda i samma område som vägen mot Linghem passerar E4:an. Möjligheten finns att samlokalisera Södra stambanan och Ostlänken, vilket skulle innebära stora ombyggnader av Södra stambanan.

Korridoren innebär en markförlagd station i centralt läge, beskrivet ovan.

Externa korridorer

Korridorerna för de externa alternativen utgörs av två östliga och två västliga korridorsdelarna. Dessa går att kombinera sinsemellan.

Stationerna placeras i de östliga korridorerna (Extern Ö vid E4 och Extern Ö vid Roxen).

De externa alternativen medger en samförläggning av Ostlänken och Södra stambanan eller med separata stationer där befintlig stambana ligger kvar. I den senare varianten måste goda bytesmöjligheter mellan de båda stationslägena säkerställas. Om de samförläggs, kan man koppla ihop de två banorna efter stationen genom att bygga en bro över stambanan för ett av spåren på Ostlänken. Om de inte samförläggs förläggs denna bro i området norr om Vikingstad.

Korridor Extern Ö vid E4

Korridoren avviker i öster från Ostlänkens delsträcka Bäckeby-Tallboda i området efter att vägen mot Linghem passerat E4:an. Korridoren fortsätter sedan längs med E4 norr om Tallboda på endera sidan av E4:an. Stationen kan placeras längs med E4:an antingen på den norra eller södra sidan mellan Stångån och trafikplats Linköping Norra.

Efter stationen följer banorna endera av korridorerna Extern V E4 eller Extern V Malmslätt innan de ansluter till Södra stambanans befintliga sträckning mellan Malmslätt och Vikingstad.

Korridor Extern Ö vid Roxen

Denna korridor passerar över E4:an, efter att ha avvikit från Ostlänkens delsträcka Bäckeby-Tallboda i området efter att vägen mot Linghem passerat E4:an. Den fortsätter norr om Tekniska Verken – Gärstaverket och söder om Roxen.

Inom denna korridor placeras stationen väster om Stångån. Efter stationen följer banorna någon av korridorerna Extern V E4 eller Extern V Malmslätt innan de ansluter till Södra stambanans befintliga sträckning mellan Malmslätt och Vikingstad.

Extern V E4

Korridoren utgör en av de möjliga fortsättningarna på de båda ostliga korridorerna Extern Ö vid E4 samt Extern Ö vid Roxen. Efter de externa stationsplaceringarna och passagen av trafikplats Linköping Norra löper banan på endera sidan av E4:an. Den passerar trafikplats Linköping Västra och fortsätter norr om Malmslätt. I det fall stationen förlagts norr om E4 behöver vägen passeras. Banan ansluter till Södra stambanans befintliga sträckning mellan Malmslätt öster om Vikingstad.

Extern V Malmslätt

Korridoren utgör en av de möjliga fortsättningarna på de båda ostliga korridorerna Extern Ö vid E4 samt Extern Ö vid Roxen. I det fall stationen förlagts norr om E4:an passeras motorvägen efter passagen av trafikplats Linköping Norra. Banan passerar sedan Malmslättsvägen och fortsätter genom Malmslätt/Tokarp i tunnel eller tråg innan den ansluter till Södra stambanans befintliga sträckning mellan Malmslätt och Vikingstad.

Tunnelkorridorer

De båda korridorerna för tunnelalternativen beskriver lösningar där stationen placeras under mark och spåren passerar stadskärnan i tunnel. Förutom områden för olika varianter på tunnelsträckningar utgörs alltså korridorerna också av områden för möjliga spårdragningar i markplan och i tråg.

Alternativen medger en samförläggning av Ostlänken och Södra stambanan eller alternativ där befintlig Södra stambana ligger kvar. I den senare varianten måste goda bytesmöjligheter mellan de båda stationslägena säkerställas.

Korridor Tunnel Stångebro N

Alternativet ansluter till Ostlänkens delsträcka Bäckeby-Tallboda i trakterna söder om Tallboda/Ö. Malmskogen där Ostlänken och Södra stambanan sänks via en tråglösning in mot staden. Stationsläget placeras under jord i området kring Stångebrofältet.

Efter stationen stiger banorna och löper i nordvästlig riktning. De kopplas samman och når via tråg, markytan mellan Skäggetorp/Barhäll och Riksväg 34/Malmslättsvägen där en anslutning till Södra stambanans befintliga sträckning sker.

Korridor Tunnel Stångebro S

Alternativet ansluter till Ostlänkens delsträcka Bäckeby-Tallboda öster om Tallboda. Banorna sänks via tråg i trakterna söder om Tallboda/Ö. Malmskogen.

Stationsläget placeras under jord i området kring södra Stångebro. Efter stationen löper banorna i västlig till sydvästlig riktning. De kopplas samman och når via tråg markytan någonstans mellan Vallarondellen och norr om Malmens flygfält. En anslutning till Södra stambanans befintliga sträckning sker norr om Malmen via nya markförlagda stambanespår som varierar i längd beroende på var tunneln går i dagen.

Utrymme för service och uppställning

I utredningen ingår också att identifiera områden där det är möjligt att anlägga service- och uppställningsmöjligheter för tågfordon samt en underhållsbas för underhåll av banan.

De linjerade områdena i kartan är platser där det är möjligt att placera denna del av anläggningen.

Denna del av anläggningen innefattar spår för uppställning av tågen över natten och lättare fordonsservice. Underhållsbasen innefattar plats för arbetsfordon för banunderhåll och upplag av material. Till detta område krävs en planskild korsning för tågen, det vill säga en bro över banorna.