Avstå fördyrande byggen av nytt resecentrum

Linköpings kommun har en viktig roll att förverkliga att utbyggnaden av nya snabba stambanor påbörjas och inte dör i sin linda, menar debattören.

LINKÖPING 16 SEPTEMBER 2020

Det här är en debattartikel.
Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ostlänken ifrågasätts numera ofta i den politiska riksdebatten. Kritiker av nya järnvägar har fastnat i ordet höghastighet. Men det stora värdet av nya stambanor är att de avlastar de befintliga stambanorna. Det är trångt på dessa och därför är trafiken ibland försenad och i bästa fall håller ca 80 % av de långväga tågen tidtabellen. Men det är även trångt på motorvägarna. Det kör ca 32 tusen personbilar och 5 tusen lastbilar per dag på E 4 vid Linköping.

Lastbilar bidrar till klimatutsläppen i Sverige. Därför är det ett viktigt mål att överföra godstransporter till tåg. Eldrivna tåg på räls drar betydligt mindre energi per transportprestation än el-lastbilar på motorväg. Detta pga den femton gånger lägre friktionen mellan stålhjul och räls än mellan gummihjul och asfalt. Bland annat därför behöver vi nya stambanor. Dessa kommer att kosta många miljarder i investeringar. Trafikverket har gjort beräkningar om banornas lönsamhet. Men finner att de är klart olönsamma. För att de ska bli samhällsekonomiskt lönsamma krävs att resandeökningarna blir fyra gånger större än Trafikverkets prognoser. Eller att byggkostnaderna blir 70 procent lägre än prognoserna visar. Eller kombinationer av detta.

Linköpings kommun har så länge Ostlänken diskuterats önskat sig denna järnväg. Men nu framstår chanserna att den ska bli av som ganska små. Riksdagspartierna på högerflanken är negativa. För att öka sannolikheten för att en Ostlänk ska byggas kan Linköpings kommun agera på två sätt; Se till att de nya stambanorna med Ostlänken ökar det allmänna tågresandet kraftigt. Då blir de samhällsekonomiska kalkylerna gynnsamma för projektet. För att så ska ske bör kommunen via Region Östergötland börja verka för att våra regionbanor till Kalmar och Västervik uppgraderas, så att de får upp mot tio gånger fler resenärer än i dag. Sådana ökningar har man fått i andra delar av Sverige vid helsvetsning av räls och gynnsamma tidtabeller och taxor. Dessa banor kan också mata betydligt fler resenärer till Ostlänken än bussar gör. 

Den andra insatsen Linköpings kommun kan göra för att öka chansen att Ostlänken blir av är att sänka byggkostnaderna. Det kan kommunen göra genom att avstå från fördyrande byggen av nytt resecentrum. Tunneldrömmarna för 15 miljarder kronor minskar intresset från staten att satsa och bör därför skrinläggas snarast. Som ledarredaktören Christian Dahlgren skriver i Corren den 2 september med direkt citat ur ett PM från Trafikverket ”Den deletapp som kommit längst i planeringen är Ostlänken och med den kunskap som finns idag så kan vi konstatera att stadspassagerna är mer kostnadsdrivande än vad som tidigare förutsatts.” 

Således, Linköpings kommun har en viktig roll att förverkliga att utbyggnaden av nya snabba stambanor påbörjas och inte dör i sin linda, som den hitintills förda kommunpolitiken hotar medföra. 

Således, Linköpings kommun har en viktig roll att förverkliga att utbyggnaden av nya snabba stambanor påbörjas och inte dör i sin linda, som den hitintills förda kommunpolitiken hotar medföra. 

Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet

https://corren.se/asikter/debatt/artikel/avsta-fordyrande-byggen-av-nytt-resecentrum/5lzz201l