Fem förslag – här kan Ostlänken dras i Linköping

Här är Trafikverkets karta över de fem korridorer som fortfarande är aktuella för Ostlänkens dragning genom Linköping.Här är Trafikverkets karta över de fem korridorer som fortfarande är aktuella för Ostlänkens dragning genom Linköping.Foto: Illustration: Peggy Persell/Trafikverket/Lantmäteriet

Fem olika korridorer utreds nu för Ostlänkens dragning genom Linköping – tre över jord och två under.

LINKÖPING 15 OKTOBER 2020

Linköpingspolitikerna har upprepade gånger slagit fast att de vill se en tunnellösning för att slippa en barriär genom staden. Kommunen har också planerat för en station på Stångebro, där man tänkt sig att bygga en ny stadsdel.

Trafikverket utreder fem möjliga korridorer, varav flera går emot politikernas önskemål. Här är de fem:

Längs E4

Korridoren avviker i öster från Ostlänkens delsträcka Bäckeby–Tallboda och fortsätter sedan norr om Tallboda längs med norra eller södra sidan av E4:an. Stationen kan placeras mellan Stångån och trafikplats Linköping Norra.

Efter stationen löper banan vidare längs E4, passerar trafikplats Linköping Västra och fortsätter norr om Malmslätt. Banan ansluter till Södra stambanans befintliga sträckning mellan Malmslätt och Vikingstad.

Stångebro

Korridoren ansluter i öster till Bäckeby–Tallboda norr om Linköpings flygplats. Den fortsätter in i staden nära den befintliga stambanan. I denna korridor kan stationen placeras i området kring Stångebro. 

Genom staden går Ostlänken parallellt med Södra stambanan för att sedan koppla ihop banorna väster om Bergsvägen. Vid detta område krävs att en bro över stambanan byggs för ett av spåren på Ostlänken för att koppla ihop de två banorna.

Steninge

Korridoren avviker från Bäckeby–Tallboda öster om Tallboda eller nordost om Linköpings flygplats och fortsätter sedan in mot stationsläget. Södra stambanan behöver byggas om för att få banorna samlokaliserade. Markförlagd station nära Steningeviadukten.

Tunnel Stångebro N

Ansluter till Bäckeby–Tallboda söder om Tallboda/Östra Malmskogen där Ostlänken och Södra stambanan sänks via en tråglösning in mot staden. Stationsläget placeras under jord i området kring Stångebrofältet.

Efter stationen stiger banorna och löper i nordvästlig riktning. De kopplas samman och når via tråg markytan mellan Skäggetorp/Barhäll och riksväg 34/Malmslättsvägen där de ansluts till Södra stambanans befintliga sträckning.

Tunnel Stångebro S

Ansluter till Bäckeby–Tallboda öster om Tallboda. Banorna sänks via tråg söder om Tallboda/Östra Malmskogen. Stationsläget placeras under jord i området kring södra Stångebro. Efter stationen löper banorna i västlig till sydvästlig riktning. De kopplas samman och når via tråg markytan mellan Vallarondellen och en plats norr om Malmens flygfält. Anslutning till Södra stambanans befintliga sträckning sker norr om Malmen.

Åke Alvin

https://corren.se/nyheter/artikel/fem-forslag–har-kan-ostlanken-dras-i-linkoping/9lyywm9l