Beskedet om Ostlänken: Flera alternativ stryks

Nio korridorer har blivit fem. Men frågan om Ostlänken ska dras över eller under mark genom Linköping är inte avgjord. En av korridorerna går utanför staden.
Foto: Artem Furman/Mostphotos

Beslutet om hur Ostlänken ska dras genom Linköping försenas. Men nu vet vi i alla fall var den INTE ska gå. Trafikverkets nio tänkbara korridorer har nämligen strukits ner till fem.

LINKÖPING 15 OKTOBER 2020

Linköpingsborna får fortsätta att leva i ovisshet om det blir en Ostlänkstunnel eller inte. Av de fem sträckningar som fortfarande utreds går tre över mark och två under. 

En korridor passerar utanför Linköping med station vid E4, tre har station på Stångebro och en i Steninge.

Tidigare fanns det flera korridorer utanför staden, men de har nu bantats ner till en. Bland annat har ett alternativ nära Roxen slopats av hänsyn till framför allt översvämningsrisk och naturvärden. 

En annan korridor som nu strukits gick längs E4 norr om Tallboda, för att sedan gå in till en station nära Steningeviadukten. Det alternativ med station vid Steninge som fortfarande återstår går söder om Tallboda.

Trafikverket fortsätter nu att utreda de fem korridorer som finns kvar (läs mer om dem i en separat artikel).

– Det är en löpande process. Korridorerna kan komma att förändras och det kan fortfarande tillkomma någon. Det vi gör nu är att vi projekterar en spårlinje inom varje korridor för att kunna beräkna kostnaderna, säger Axel Werner, Trafikverkets projektledare för Ostlänken genom Linköping.

Linköpingspolitikerna vill ju ha en tunnel. Kan du uppskatta hur mycket dyrare det skulle bli?

– Nej, vi måste projektera fram alternativen och ta fram underlagskalkyler för dem. Då först får vi en hint om vad det kommer att kosta. Förhoppningsvis har vi fått fram det någon gång i vår. undefinedTrafikverkets projektledare Axel Werner hoppas kunna sätta preliminära prislappar på de olika Ostlänksalternativen genom Linköping någon gång i vår.
Foto: Annika Flood/arkiv

Tidigare har Trafikverket räknat med att – tillsammans med kommunen – kunna välja en korridor i början av nästa år. Men så kommer det inte att bli.

– Vi har fått lite nya direktiv i uppdraget. Vi ska nu även planera för en framtida fortsättning ut ur Linköping ner mot Tranås. Det gör att vi måste omarbeta vår tidsplan. Hur mycket vet jag inte än, säger Axel Werner.

Ostlänken har drabbats av många förseningar genom åren och nu blir det alltså ännu en.

– Vi drabbas av förseningar i lokaliseringsskedet. Men den största påverkan på tidsplanen handlar om vilket alternativ man väljer. Ju mer komplexa alternativen är desto längre tid tar de att bygga, säger Werner.

En tunnel tar mer tid att bygga än en markförlagd järnväg?

– Ja, så är det ju.

I somras fick Trafikverket ett regeringsuppdrag som gick ut på att ta fram ett billigare förslag på stambanor för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö. I det ingår Ostlänken. Enligt uppdraget ska banorna sammanlagt kosta högst 205 miljarder kronor i 2017 års prisnivå.

I en första delrapport bedömer Trafikverket att kostnaden snarare ligger i det övre spannet av verkets tidigare bedömning på 215 +/- 25 miljarder. Man konstaterar bland annat att stadspassagerna blir dyrare än vad man tidigare trott.

För att komma ner till 205 miljarder krävs, enigt Trafikverket, ”omfattande förändringar av systemet”. Det kan bland annat handla om antalet stationsorter och om stationernas placering.

Formuleringarna i delrapporten skulle kunna tolkas som att en tunnellösning i Linköping är osannolik och att det kanske i stället är troligare med en dragning utanför staden. 

Men Axel Werner säger att projekteringen av Ostlänken fortsätter som tidigare, oberoende av regeringsuppdraget.

– Det där är ett separat utredningsuppdrag som ska levereras till regeringen. Sedan får regeringen komma med någon typ av respons på hur de vill att vi ska göra. I Ostlänken har vi vårt uppdrag och det ligger fast. Ostlänken

Ostlänken planeras som en 16 mil lång dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. Nya resecentrum ska byggas i Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping och Linköping.

Ostlänken planeras för persontåg i hastigheter upp till 250 kilometer i timmen och ska bli en del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö via Jönköping.

Ostlänken ska, förutom kortare restider, frigöra kapacitet på befintliga järnvägar. Därmed öppnas möjligheten för en ökning av regional- och godstågstrafik på dem.

Åke Alvin

https://corren.se/nyheter/artikel/beskedet-flera-alternativ-stryks/4r1z9n3l