Nya tågtunnlar genom staden utreds!

Trafikverket utreder nu flera nya järnvägskorridorer i Linköping. Bland annat diskuteras tre tunnelalternativ, tåg längs Lambohovsleden och ett separat godsspår vid E4.

Fem förslag – här kan Ostlänken dras i Linköping

Linköping 30 mars 2021 12:30

Gruppen som utreder Ostlänkens dragning genom Linköping fick i höstas ett tilläggsuppdrag. 

Tidigare handlade det ”bara” om att hitta ett sätt att passera genom eller förbi staden för att sedan ansluta till den befintliga stambanan så tidigt som möjligt. Nu ska man också planera för en fortsättning av den nya stambanan för höghastighetståg ner mot Tranås och Jönköping.

De förändrade förutsättningarna gör det intressant för projektgruppen att titta på vägar i sydvästlig riktning ut ur Linköping. Det skulle innebära en genare väg ner mot Tranås för den framtida höghastighetsjärnvägen.

– Vi har tagit fram en lång rad alternativ. Nu ska vi beräkna kostnader och beskriva varje alternativ ur ett måluppfyllnadsperspektiv. Sedan kommer vi att förkasta alternativ allt eftersom, kommenterar Trafikverkets projektledare Axel Werner.

Fortfarande finns det alternativ där Ostlänken – och stationen – förläggs vid E4 utanför staden. I det alternativet utreder Trafikverket även möjligheten att flytta den gamla stambanan dit.

Steninge och Stångebro är de två andra möjliga stationsplaceringarna. 

Det finns också alternativ både över och under mark. Trafikverket utreder nu inte mindre än tre tunnelalternativ. Ett är det ursprungliga förslaget, med tunnel från Stångebro till ett område väster om Skäggetorp/Barhäll. De två andra tunnelalternativen börjar även de på Stångebro, men fortsätter i sydligare riktning. 

Tunneln i det ena av de två nya förslagen kommer upp någonstans mellan Vallarondellen och Malmens flygfält, i det andra förslaget söder om Vallaskogen. I det sistnämnda förslaget ska den nya stambanan fortsätta mellan Lambohov och Tinnerö. Trafikverket utreder nu hur detta skulle påverka kommunens utbyggnadsplaner och de naturvärden som finns i området.

Samtliga tunnelförslag bygger på att både den nya höghastighetsjärnvägen och den gamla stambanan går under jord.

– Att låta stambanan ligga kvar inne i Linköping är inget alternativ om man väljer tunnel. Vinsten med en tunnel skulle ju vara att bli av med järnvägen i staden, säger Axel Werner.

I båda de sydliga tunnelalternativen separeras järnvägarna efter tunneln. Höghastighetsjärnvägen kan fortsätta närmaste vägen ner mot Tranås, medan den andra stambanan ska tillbaka till befintlig sträckning före Vikingstad. Detta finns det också flera alternativ för. En stor del av den västra kommundelen ingår därför nu i Trafikverkets utredningskorridorer (se karta i separat artikel).

I tunnelalternativen utreds också att separera godstrafiken och låta den passera Linköping på nya spår längs E4. Man vill nämligen inte ha godståg i tunnlar, eftersom de tågen kräver lägre lutning – vilket gör tunnlarna längre och dyrare.

Kommunalrådet Niklas Borg noterar tacksamt att Trafikverket nu smalnat av Steningealternativet.

– Det gör att företag i Södra Tornby, som Scan och Arla, inte längre ligger i en utredningskorridor och slipper oroa sig, säger han.

Men de nya korridorerna gör samtidigt att andra delar av staden och kommunen nu ingår i Trafikverkets utredning?

– Ja, men man ska komma ihåg att det är ett tidigt skede. Många alternativ kommer att falla bort rätt snart. En del av dem ser jag som mindre realistiska än andra – järnväg genom Mjärdevi/Lambohov till exempel. Om en månad tror jag att Trafikverket kan presentera fem huvudalternativ, säger Niklas Borg. 

Stambanor och OstlänkenTrafikverket redovisade nyligen att priset för nya stambanor Stockholm–Göteborg–Malmö gått upp från 245 till 295 miljarder om de byggs enligt det ursprungliga förslaget. På regeringens uppdrag redovisade myndigheten billigare alternativ, som framför allt går ut på att stationerna placeras utanför städerna. Regeringen har ännu inte tagit ställning till detta.

Ostlänken Järna–Linköping är en del av de nya stambanorna. Kostnaden för Ostlänken har enligt Trafikverket stigit från 54 till 83 miljarder.

Åke Alvin