Chefsjuristen: Det saknas stöd i lagen för ersättning

Att kommunen skulle erbjuda Tomteboda koloniförening ny mark skulle strida mot lagen, det slår kommunens chefsjurist fast.

LINKÖPING 7 JULI 2020

Tomteboda koloniförening har i flera år gått i tron att de skulle ersättas med en ny plats när Ostlänken ska byggas på den mark de håller till på nu. Från politiskt håll har det funnits positiva tongångar kring att flytta föreningen. Men i slutet av juni beslutade en enig samhällsbyggnadsnämnd att föreningens arrendeavtal ska sägas upp utan ny mark som ersättning. Arrende är när en markägare ger en arrendator rätten att använda markägarens mark mot en avgift. I det här fallet ägs marken av Linköpings kommun.

Inför beslutet i Samhällsbyggnadsnämnden konsulterades kommunens jurister.

– Inför att ärenden tas upp för beslut i en nämnd kontaktas, i vissa fall, kommunens juridikenhet för en juridisk bedömning så att de förtroendevalda ska ha en så korrekt bild som möjligt av rättsläget inför sitt beslut. I förevarande ärende önskades hjälp med vissa rättsfrågor inför nämndens sammanträde, skriver Jenny Björkholm, chefsjurist på Linköpings kommun, i ett mejl.

Den första delen av beslutet rörde uppsägningen av föreningens lägenhetsarrendeavtal med kommunen. Ett lägenhetsarrende innebär att marken inte uppfyller krav för att arrenderas för jordbruk, bostäder eller anläggningar. Lägenhetsarrende används vanligtvis till exempelvis lekplatser, idrottsföreningars klubbhus eller kajplatser. 

– I ett sådant ställningstagande aktualiseras frågor rörande bland annat arrenderätt och kommunalrätt. Orsaken till ställningstagandet hör samman med kommunens åtagande enligt med staten ingånget avtal avseende byggnation av höghastighetsjärnväg, skriver Jenny Björkholm och syftar till byggandet av Ostlänken.

Den andra delen av beslutet rörde huruvida föreningen skulle ersättas med en ny plats att flytta sina kolonistugor till. Då berörs den del av kommunallagen som kallas likställighetsprincipen, som säger att en kommun ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

Jenny Björkholm förklarar att kommunen inte kan gynna vissa kommunmedlemmar ekonomiskt i en situation, för att sedan inte gynna andra kommunmedlemmar i en liknande situation.

– I det här ärendet saknas det stöd i lag för att utge kompensation vid upphörande av lägenhetsarrende, vilket gör att vår bedömning är att kommunen inte kan utge ersättning till föreningen eller dess medlemmar.+−

Profilbild Victor BomgrenVictor Bomgren