Ostlänken Mars 2022

Vad händer nu?

Den 3-27 februari 2022 bjöd Trafikverket in till samråd om delsträckan genom Linköpings tätort. Trafikverket utreder sju möjliga korridorer för Ostlänkens dragning genom Linköping.

Nu sammanställs alla inkomna synpunkter från samrådet. Alla synpunkter är viktiga för att vi ska få kunskap om faktorer att ta hänsyn till i vårt fortsatta arbete. Synpunkterna bemöts och sammanställs i en samrådsredogörelse som publiceras här på webbplatsen i början på april. I slutet på april planerar Trafikverket att ta ställning till inom vilken korridor vi ska bygga den nya stambanan. 

När Trafikverket tagit ställning till var Ostlänken ska byggas genom Linköping kan vi ta fram en järnvägsplan som är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom den valda korridoren. Planen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). MKB beskriver den miljöpåverkan som en planerad verksamhet kan medföra. I denna process bjuder vi in till fler samråd innan vi ställer ut planen för granskning.

Trafikverket utreder sju möjliga korridorer genom Linköping. Du kan läsa mer om varje korridor i samrådshandlingen eller i den interaktiva kartan (OBS! Fungerar ej i webbläsaren Internet Explorer)

  • Externt
  • Steninge
  • Stångebro
  • Tunnel Norra
  • Norr om Malmslätt
  • Söder om Malmslätt
  • Tunnel Södra

Nedan ser du en kartillustration som visar de sju korridorerna.