Ordningsregler

ORDNINGSREGLER FÖR TOMTEBODA KOLONIFÖRENING

Upplåtelse sker under följande villkor

1. Jorden ska endast användas till trädgårdsodling. Fruktträd får planteras efter styrelsens medgivande.

2. Innan ett bygge påbörjas SKALL styrelsen kontaktas för  godkännande av tänkt byggnation. Eventuella ritningar ska då presenteras.
Bebyggelse inom kolonilotten ska placeras minst tre meter från tomtgräns. Stängsel/staket får endast uppföras till en höjd av 75 cm. Häckar får endast planteras efter styrelsens medgivande. Studsmattor och pooler på tomten är inte tillåtna.

3. Kolonist ansvarar för att gott skick och ordning råder såväl inom kolonilotten som på angränsande vägar och gångar till halva dessas bredd. Fröande ogräs skall rensas bort fortlöpande.

4. Kolonist är ansvarig för sig och sin familj samt gäster som besöker området. Hundar skall alltid hållas kopplade.

5. Åverkan på träd, buskar eller på föreningens eller annan kolonists egendom, samt störande uppträdande och oljud är förbjudet.

6. Kolonist är skyldig att ta hand om och forsla bort egna sopor.

7. Kolonist ska ALLTID ta kontakt med styrelsen innan försäljning och/eller överlåtelse sker.

8. Kolonilott får endast  brukas av innehavaren. Skall annan än innehavaren bruka lotten, skall det först godkännas av styrelsen.

9. Kolonist äger rätt att utträda ur föreningen vid den kontrakterade tidens utgång. Vid annan tidpunkt kan utträde beviljas efter skriftlig framställan till styrelsen.

10. Årsarrende ska betalas innan 15 november. För närvarande 4kr/kvm, plus medlemsavgift för närvarande 100kr .