CORREN 2020-07-09 Experten: Inte olagligt att erbjuda ny mark

CORRREN PÅ WEBBEN 9/7

Experten: Inte olagligt att erbjuda ny mark

Jan Turvall, expert på förvaltningsrätt och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet, menar att det inte skulle vara olagligt för kommunen att erbjuda ny mark till Tomteboda koloniförening. LINKÖPING 9 JULI 2020

När järnvägsprojektet Ostlänken ska byggas behöver Tomteboda koloniförening, som håller till mellan järnvägen och Hagalundsvägen öster om Tannefors, flytta på sig. Därför har kommunen, som äger marken, sagt upp föreningens arrendeavtal. Det kom inte som en nyhet för föreningen som känt till järnvägsplanerna sedan 2007. Fyra år senare startade kommunen en utredning för att se om föreningen kunde få flytta till en ny plats. Sedan dess har föreningen levt i tron att de skulle kompenseras med ny mark när avtalet sägs upp. Men när samhällsbyggnadsnämnden i slutet av juni tog beslutet bestämde man också att föreningen inte skulle få någon ny plats. Detta motiverades av att kommunens jurister slagit fast att det skulle strida mot kommunallagens likställighetsprincip.

Jan Turvall, expert på förvaltningsrätt och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet, förstår inte den motiveringen.

– Likställighetsprincipen handlar om att alla kommunmedlemmar ska behandlas på samma sätt och jag kan inte se vad det här skulle ha med det att göra, säger Jan Turvall.

undefined

Jan Turvall är expert på förvaltningsrätt och universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet. Han anser inte att det skulle vara olagligt för kommunen att erbjuda Tomteboda koloniförening ny mark.
Foto: Carl-Henrik Trapp 

En kommun kan göra frånsteg från likställighetsprincipen om det finns sakliga skäl. Det tycker Jan Turvall att det finns i det här ärendet.

– Ja, det är precis som allt annat. Om man tar bort en parkeringsplats eller en lekplats så är det ju upp till kommunen att se om det finns behov av ny lekplats, och i så fall kan man ju erbjuda det om det finns tillgängligt. Det är inte diskriminering mot en annan kommunmedlem, det kan jag inte se att det skulle vara.

Skulle kommunen kunna göra sig skyldig till något annat brott om de skulle erbjuda den här marken?

– Nej, snarare skulle jag säga precis tvärtom. Har människor fått bruka den här marken så finns det ju all anledning att kunna kompensera de här människorna genom att ge en motsvarande möjlighet att bedriva sitt lilla jordbruk, det är väldigt naturligt. Jag kan inte se att det är ett juridiskt problem, det är skäligt att kompensera människor om det går att göra.

Att det rör sig om en enskild grupp spelar ingen roll?

– Det är en annan problematik, man får inte ha en förening som diskriminerar människor. Att det till exempel bara får vara rika medlemmar, det är inte tillåtet. Men det är ju inte frågan i det här sammanhanget.

Känner du till något fall där en kommun hänvisat till likställighetsprincipen vid liknande fall?

– Nej, jag har aldrig hört talas om det. Den principen används i helt andra sammanhang. 

Linköpings kommun är inte skyldiga att erbjuda en ny plats, men enligt Jan Turvall är det alltså inte olagligt för dem att göra det.

– Nej, tvärtom. De borde anstränga sig för att hitta något likvärdigt som så många som möjligt tycker är acceptabelt.

Kan det bli ett problem för en kommun om alla kommer att vilja kräva samma kompensation i liknande fall?

– Ja, det kan uppstå en liknande situation där man ska bygga en väg eller en bro och då får man ta itu med det problemet när det uppstår och då gäller samma princip. Men det är ju väldigt sällan förekommande och därför är det inget problem menar jag, det är att överdramatisera problemet.

Jenny Björkholm, chefsjurist på Linköpings kommun, skriver i ett svar att kommunen har utrett ärendet noggrant och att kommunens bedömning står fast. 

Tomteboda och lagen

Bedömningen att föreningen inte kan få ett ersättningsområde grundas, enligt chefsjurist Jenny Björkholm, på kommunallagens andra kapitels tredje paragraf: ”Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.

”Eftersom det saknas stöd i lag för kompensation vid upphörande av lägenhetsarrende kan inte kommunen ersätta föreningen utan att bryta mot kommunalrättsliga principer”, skriver Jenny Björkholm.

https://corren.se/artikel/experten-inte-olagligt-att-erbjuda-ny-mark/wl67qzwj