Byggregler

ALLMÄNT

Byggregler gällande Tomteboda Koloniområde

 • Vatten är inte tillåtet att installera inomhus. 
 • Avlopp är inte tillåtet att installera inomhus. 
 • Partytält får inte sättas upp permanent, tillstånd krävs i så fall av styrelsen. 
 • Stationär fristående Grill. Byggtillstånd krävs. 
 • Vedspis får inte uppföras inomhus eller vara ihopbyggd med hus utvändigt. 
 • Gångar mellan tomter skall vara minst 70 cm. 
 • Ingenting får byggas eller rivas på lotten utan tillstånd av styrelsen. Detta gäller Nybyggnad, Tillbyggnad, Ombyggnad, Rivning eller större förändring/färgsättning av exteriören på stuga, förråd eller växthus. 

Bygglov

Kontakta ALLTID styrelsen innan du börjar med något projekt.
Ansökan med bilagor skall lämnas till styrelsen i två exemplar. 

Bilagor skall visa måttsatt situationsplan (hur placering är i förhållande till tomtgräns) samt måttsatt ritning som visar fasadmått. 

De ritningar som uppförs ska måttsättas så att det blir möjligt att räkna ut arean på samtliga byggnader på lotten. Både befintliga byggnader och de som ska byggas eller rivas. Nya byggnader ska måttsättas på ett sådant sätt att avstånden till grannar och gångvägar framgår eller går att räkna fram.

Är Du minsta osäker på vad som får byggas eller planteras, fråga styrelsen.

I de fall en enskild kolonist behöver ansöka om bygglov hos Kommunens Byggnämdskontor skall det först förankras hos styrelsen. 

Tomtstorlekar 
Tomtstorleken för koloni- och odlingslott får inte överstiga 400 m². 

Yttermått på stuga får inte överstiga 24 m2

Yttermått på förråd får inte överstiga 5 m2

Yttermått på veranda får inte överstiga 6 m2

Varje lott har en egen dossier hos styrelsen där kopior på alla beslut sparas.

BYGGNADSAREA

Kolonilotter som är minst 225 m² och högst 400 m² 
På dessa lotter får endast 1 kolonistuga och därtill hörande komplementbyggnader uppföras. 

Den sammanlagda inbyggda byggnadsarean får inte vara större än 30 m². 

Utöver denna byggnadsarea får dock ett växthus uppföras.
Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 12 m². 

Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 12 m² förses med skärmtak. 

Uteplats mot husvägg får endast ha 2 väggar.

Kolonilotter som är 200-225 m². 
På dessa lotter får endast en kolonistuga eller redskapsbod uppföras. Den inbyggda byggnadsarean får inte vara större än 10 m2. Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 m². 

Till en kolonistuga får anordnas skärmtak över uteplatser och entréer. Utöver ovan angivna byggnadsarea får ytterligare endast 10 m² förses med skärmtak. 

Uteplats mot husvägg får endast ha 2 väggar.

Kolonilotter som är mindre än 200 m². 
På dessa lotter får endast regnskydd för redskap uppföras. 

Överbyggd area får inte vara större än 4 m². 

Utöver denna byggnadsarea får ett växthus uppföras. Växthusets byggnadsarea får inte överstiga 8 m². 

Byggnadsarea är den area en byggnad upptar på marken inklusive utkragade byggnadsdelar som i hög grad påverkar användbarheten av underliggande mark.

Med utkragad byggnadsdel menas taksprång (som är större än 50 cm), skärmtak och så vidare. 

Om taksprång på någon sida av huset överstiger 50 cm ingår alltså hela taket i byggnadsarean och man mäter då takets projektion på marken istället för huskroppens projektion. 

Nedanstående bild visar hur man mäter Byggnadsarea.

http://smedbykoloni.se/____impro/1/onewebmedia/Byggnadsarea.jpg?etag=W%2F%227ddd-5b088802%22&sourceContentType=image%2Fjpeg&ignoreAspectRatio&resize=569%2B449&extract=0%2B0%2B444%2B449&quality=85

Vid kontrollmätning av byggnadsarean börjar man med att mäta om taket sticker ut mer än 50 cm utanför väggar eller stolpar som bär upp skärmtak. Man mäter vågrätt från vägg till takfot och på andra ledden från vägg till takets slut.

Sticker taket ut mer än 50 cm utanför stugans väggar, mäter man stugan genom att mäta från takfot till takfot på ena sidan och utefter hela takets längd på andra ledden. Förrådet mäter man separat, om det inte ligger under samma tak som själva stugan. Totala byggnadsarean är då antalet kvadratmeter som man mätt upp för taket + antalet kvadratmeter som man mätt upp för förrådet.

Om taket sticker ut mindre än 50 cm utanför väggarna runt om stugan mäter man längd och bredd utefter stugans väggar, och vid skärmtak ända fram till stolpe som håller upp taket. Förrådet mäter man separat. Totala byggarean är då antalet kvadratmeter som man mätt upp utefter stugans väggar+ antalet kvadratmeter som man mätt upp för förrådet.

Byggnader skall motsvara gängse uppfattning om passande kolonibyggnation. Vid byggnadernas exteriör skall hänsyn tas till lottens storlek och övriga byggnader på grannlott samt områdets totalmiljö. 

 • Kolonistuga eller övriga byggnader får inte monteras på gjuten bottenplatta. 
 • Hus ska vara byggt så att det är relativt lätt att flytta/riva.
 • Taknockshöjd på kolonistuga, bod, förråd, växthus, skärmtak får vara HÖGST 3m
 • Drivbänkar får inte byggas högre än 80 cm. 
 • Flaggstångshöjd får inte överstiga 6 m. 
 • Vindskydd/Plank får ha en höjd av max 180 cm. 
 • Spaljé får ha en höjd av max 180 cm. 
 • Staket får ha en höjd av max 80 cm. 

Kolonistuga, redskapsbod, förråd, växthus eller annan byggnad samt skärmtak och plank skall placeras minst 2m från kolonilottsgräns. Om förråd byggs samtidigt med granne och grannarna är överens, får förråd dock läggas vid tomtgräns. 

Granne måste lämna sitt skriftliga godkännande om något ska byggas närmare än 2m från tomtgräns.

VAL AV MATERIAL

Vägg
Väggar/byggnader uppförs i trä, av stående eller liggande panel.

Tak
Takmaterial skall vara av antingen takpapp, plåt eller tegelpannor. 

Fönster
Får inte finnas på tak

Kulör
Vid färgsättning av byggnader bör i första hand traditionella färger användas. Ansökan görs hos styrelsen. 

Starka kulörer på byggnader skall undvikas.
Kolla alltid av med styrelsen om du är osäker. 

Växthus
Ska byggas med ram av trä eller aluminium och med glas eller kanalplast. Byggnation med byggplast/folie är inte tillåtet. 

Övrig installation på tomt

 • Flaggstång på tomt skall placeras minst 3m från kolonilottsgräns. 
 • Fruktträd skall planteras minst 2m från tomtgräns.
 • Bärbuskar och högre buskar planteras minst 1m från tomtgräns.