ORDNING och ANSVAR

 • Bilkörning: Ska i möjligaste mån undvikas på området. Besökande hänvisas till besöksparkering.
 • Lottnummer:  Se till att ditt lottnummer är synligt och läsbart, på framsidan av lotten. 
 • Grillning: Är tillåten OM inte länsstyrelse och/eller kommun säger annat. Ska givetvis utföras på ett betryggande sätt via ordentligt uppbyggd eldstad eller köpegrill.
  Det är varje kolonists skyldighet att ha koll på när Kommunen eller annan myndighet uppger att det är eldningsförbud!
 • Parkering: Bilar ska ställas på parkeringen. Bilar ska inte stå utanför tomterna annat än en kort stund och ENDAST för av och pålastning.
 • Vatten: Använd vattnet med förstånd, vattna inte när det är som varmast och se till att din kran inte läcker när den är avstängd. Pooler är inte tillåtna på tomten.
 • Studsmattor: Inte tillåtna på tomten. 
 • Skräp: Tas hem. Skräp får inte och ska inte kastas på området.
 • Ordning runt tomten: Halva gångarna mellan tomterna och 50 cm ut på vägen ansvarar lottägare att hålla ogräsfritt och framkomligt. Växtlighet får inte växa ut på väg eller på gång.
 • Störning: Störande uppträdande och högljudda aktiviteter är förbjudet. Bollspel är förbjudet på området. 
 • Bygga och förändra på tomt: Man får inte bygga eller bygga om utan att först få ett godkännande av styrelsen.

Medlem är skyldig:  (utdrag ur stadgarna)

 • Att delta vid årlig arbetsplikt om 4 tim/år. Medlem som inte utför sin arbetsplikt debiteras med en avgift. Avgiftens summa avgörs av årsmötet, för närvarande 500 kr/år. 
 • Att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av kommunen, samt att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.
 • Att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen. Djurhållning på kolonilotterna får inte förekomma, varken fjäderfä eller andra djur.
 • Att inneha kolonilotten i minst 2 år innan en överlåtelse kan ske till annan.