ORDNING och ANSVAR

 • Bilkörning: Ska undvikas på området. Besökande hänvisas till besöksparkering.
 • Lottnummer:  Se till att ditt lottnummer är synligt och läsbart, på framsidan av lotten. 
 • Grillning: Är tillåten OM inte länsstyrelse och/eller kommun säger annat. Ska givetvis utföras på ett betryggande sätt via ordentligt uppbyggd eldstad eller köpegrill.
  Det är varje kolonists skyldighet att ha koll på när Kommunen eller annan myndighet uppger att det är eldningsförbud!
 • Parkering: Bilar ska inte stå utanför tomterna annat än en kort stund och ENDAST för av och pålastning.
 • Vatten: Använd vattnet med förstånd, vattna inte när det är som varmast och se till att din kran inte läcker när den är avstängd. Pooler är inte tillåtna på tomten.
 • Studsmattor: Inte tillåtna på tomten. 
 • Skräp: Det finns ingen sophantering på området. Var och en tar hem sitt eget skräp.
 • Ordning runt tomten: Halva gångarna mellan tomterna och 50 cm ut på vägen ansvarar lottägare att hålla rent och snyggt. Växtlighet får inte växa ut på väg eller i gång mellan tomterna.
 • Störning: Störande uppträdande och högljudda aktiviteter är inte tillåtet. Bollspel är heller inte på området. 
 • Bygga och förändra på tomt: Man får ENDAST bygga eller förändra om man först fått ett godkännande av styrelsen.

Medlem är skyldig:  (utdrag ur stadgarna)

 • Att delta vid årlig arbetsplikt om 4 tim/år. Medlem som inte utför sin arbetsplikt debiteras med en avgift. Avgiftens summa avgörs av årsmötet, för närvarande 500 kr/år. 
 • Att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av kommunen, samt att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.
 • Att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen. Djurhållning på kolonilotterna får inte förekomma, varken fjäderfä eller andra djur.
 • Medlem får endast inneha och bruka 1 lott inom Tomteboda koloniområde. 
 • Att inneha kolonilotten i minst 2 år innan en överlåtelse kan ske till annan. 

  Konsekvens: Underlåtelse att följa ordningsregler och föreskrifterna medför skyldighet för kolonisten att omedelbart, utan uppsägning eller anspråk på ersättning, återlämna kolonilotten till föreningen.