ORDNING och ANSVAR

  • Bilkörning: Ska undvikas på området.
  • Lottnummer:  Lottnummer ska vara synligt och läsbart, på framsidan
  • Grillning: Är tillåten OM inte länsstyrelse och/eller kommun säger annat. Ska givetvis utföras på ett betryggande sätt.
  • Parkering: Bilar ska ställas på parkeringen. Bilar ska inte stå utanför tomterna annat än en kort stund för av och pålastning.
  • Vatten: Använd vattnet med förstånd och se till att din kran inte läcker när den är avstängd.
  • Studsmattor: Inte tillåtna på tomten. 

Medlem är skyldig:  (utdrag ur stadgarna)

  • Att delta vid årlig arbetsplikt om 4 tim/år. Medlem som inte utför sin arbetsplikt debiteras med en avgift. Avgiftens summa avgörs av årsmötet. 
  • Att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av kommunen, samt att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.
  • Att noga vårda och sköta den kolonilott som upplåtits till medlemmen. Djurhållning på kolonilotterna får inte förekomma, varken fjäderfä eller andra djur.
  • Att inneha kolonilotten i minst 2 år innan en överlåtelse kan ske till annan.